De spoedwet (‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid‘) maakt het sinds het begin van de Corona-pandemie mogelijk om (ook) digitaal te vergaderen. In sommige situaties is fysiek vergaderen niet mogelijk of wenselijk. Dankzij deze spoedwet kunnen VvE’s dus altijd belangrijke kwesties bespreken en daarbij ook de benodigde besluiten nemen. Onlangs is bekend geworden dat de spoedwet wederom verlengd is tot 1 december 2022. VvE’s kunnen dus tot minimaal 1 december zelf kiezen welke vorm van vergaderen het beste bij de situatie past. 

Bij vragen over de spoedwet en/of digitaal vergaderen kunt u altijd contact opnemen met uw VvE-manager.

De alternatieven om digitaal of schriftelijk te vergaderen

VvE Metea heeft begin 2020, aan het begin van de Corona-pandemie, alternatieven uitgewerkt en geïmplementeerd om alsnog te kunnen vergaderen en belangrijke besluiten te kunnen nemen. Hier is veelvuldig en met succes gebruik van gemaakt.
In totaal zijn er 5 scenario’s:

Scenario 1) digitaal vergaderen: stemmen via Twinq ondersteunt met videobellen via Microsoft Teams
Dit scenario geniet onze voorkeur en adviseren wij dan ook.

De software die wij gebruiken, Twinq, biedt de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen op basis van vooraf helder geformuleerde besluitvoorstellen. Leden kunnen hierbij, voor of tijdens de vergadering, digitaal via Twinq de stemmen uit brengen. In dit scenario kunt u met de persoonlijke inloggegevens voor het VvE Portaal de digitale vergaderomgeving benaderen en leidt de VvE Manager de vergadering digitaal. Tijdens de vergadering kunt u tevens op digitale wijze met uw mede eigenaars en de VvE Manager in contact staan via Microsoft Teams door met elkaar te ‘videobellen’. Vanzelfsprekend organiseert de VvE-manager zowel het stemmen via Twinq als videobellen via Microsoft Teams. Een speciale instructiefilm en handleidingen over digitaal stemmen en videobellen zijn hier te vinden. De video treft ook onder dit artikel.

Voorafgaand aan de vergadering zullen leden van de VvE uitgebreider dan normaal geïnformeerd worden. Ieder lid heeft natuurlijk ook de mogelijkheid vragen in te dienen en om deze voorafgaand te bespreken met ofwel het bestuur ofwel de VvE Manager. Hierbij is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de vragen en de beantwoording te inventariseren en als geheel na te zenden aan alle leden of bijvoorbeeld online bij de rondvraag te vermelden. Dit als alternatief voor de rondvraag indien een eigenaar niet deelneemt aan het videobellen.

Voor leden die de digitale mogelijkheden liever niet willen of kunnen benutten blijft de schriftelijk volmacht (evt. met steminstructie) overigens een goede optie.

Is het mogelijk om alleen digitaal te stemmen via Twinq? Dus geen videobellen via Microsoft Teams?
Het kan, maar we raden het toch af. Er is in deze situatie geen sprake van communicatie tussen de leden, het bestuur en VvE Manager. Veel leden ervaren dit als een gemis. Daarnaast betwijfelen wij of dit scenario voldoet aan de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en veiligheid’. En als derde argument benoemen we graag het extra werk voor de VvE-manager en het bestuur. Alle vragen moeten verzameld en afzonderlijk beantwoord worden en vervolgens ook verstrekt aan de leden.

Er zijn VvE’s die van mening zijn dat videobellen niet wenselijk is en toch voor dit scenario kiezen, bijvoorbeeld gezien de grootte van de VvE of verwachting dat veel leden hier grote moeite mee zullen hebben. Toch vragen we u hierover te spreken met uw VvE-manager, wij leggen graag uit hoe we e.e.a. voor u organiseren en op welke wijze de leden geïnformeerd en geholpen worden.

Scenario 2) digitaal vergaderen: videobellen via Microsoft Teams en daarna stemmen via Twinq
Dit scenario lijkt veel op scenario 1, echter wordt het digitaal stemmen via Twinq bij dit scenario pas na de Teams meeting ingezet. Bij dit scenario staat u tijdens de vergadering op digitale wijze met uw mede eigenaars en de VvE Manager in contact via Microsoft Teams door met elkaar te ‘videobellen’. U doorloopt gezamenlijk de agenda en u bent in de gelegenheid vragen te stellen bij de geagendeerde punten. Ook hier zullen leden voorafgaand aan de vergadering van de VvE uitgebreider dan normaal geïnformeerd worden.

Na afloop van de vergadering wordt de stemming in Twinq opengesteld tot een week na de Teams meeting. Met uw persoonlijke inloggegevens voor het VvE Portaal kunt u de digitale vergaderomgeving benaderen en per agendapunt uw stem uitbrengen. Over de besluitvoorstellen is dan al vergaderd in de Teams Meeting. De stemming dient als formaliteit voor het vastleggen van de besluiten.

Dit is een goede optie als er vanuit de leden feedback komt dat videobellen en het tegelijkertijd stemmen via het vergaderportaal als te veel handelingen wordt ervaren. Ook dit scenario zetten wij graag voor u in werking. Deze optie treedt overigens ook in werking mochten er tijdens de vergadering in scenario 1 onverhoopt problemen ontstaan in, bijvoorbeeld de verbinding van Twinq.

Scenario 3) schriftelijke besluitvorming
Het is mogelijk om alle besluiten die u tijdens de ledenvergadering wilt laten nemen ook schriftelijk rond te sturen voor stemming. In dit geval dienen concrete stemmingsvoorstellen uitgewerkt te worden (u kunt immers de verschillende agendapunten niet mondeling toelichten) en via een stemformulier kunnen de leden hun stem uitbrengen binnen een bepaalde termijn. Daarbij adviseren wij om de leden vooraf uitgebreid de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.

Het nadeel van dit scenario is de eisen die hier aan gesteld zijn in de reglementen, namelijk het feit dat 100% van de leden (iedereen dus) het formulier in dient te leveren en zij ook nog eens allemaal (unaniem) in moeten stemmen met alle punten. De praktijk leert ons dat dit zelden haalbaar is, zeker bij grotere VvE’s. Zodra één van de leden tegenstemt is het besluitvoorstel afgewezen. Als één van de leden in zijn geheel verzaakt om te stemmen, dan is de gehele vergadering niet rechtsgeldig en kan in feite geen enkel besluit worden uitgevoerd.

VvE Metea beveelt deze optie dan ook niet aan gelet op de juridische beperkingen. We begrijpen het echter ook als besturen toch voor deze, op het eerste oog praktische, optie kiezen. Natuurlijk zal VvE Metea dit dan faciliteren.

Scenario 4) verzamelen van machtigingen
Het is ook mogelijk om met een select gezelschap digitaal te vergaderen en voorafgaand machtigingen met een steminstructie te verzamelen. Leden van de VvE kunnen in dit geval het bestuur of de beheerder machtigen om namens hem of haar te stemmen. Het kan zijn dat er beperkingen gelden vanuit het reglement: vraag uw VvE Manager hier naar. Ook in dit scenario dienen concrete stemmingsvoorstellen uitgewerkt te worden en adviseren wij om de leden vooraf uitgebreid de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.

Let wel: dit scenario in fysieke vorm laten plaatsvinden (oftewel in klein gezelschap) is alleen mogelijk als de maatregelen en het beleid van VvE Metea dit toelaten.