Waarover heeft u een vraag?


Algemene ledenvergadering

De leden van een VvE moeten minimaal één keer per jaar vergaderen om samen het beleid van de VvE te bepalen en besluiten te nemen. Twee weken voor de jaarlijkse vergadering krijgt u van ons een uitnodiging met de locatie en het dagdeel. Bij de uitnodiging krijgt u meteen een agenda en een volmacht.

Dat kan. Met een volmacht kunt u iemand anders machtigen namens u naar de vergadering te komen en in uw plaats te stemmen. Hiervoor kunt u het volmachtformulier invullen, ondertekenen en meegeven aan uw vervanger. Het volmachtformulier ontvangt u samen met de uitnodiging voor de vergadering.

Van elke ledenvergadering maken we notulen. Hierin staan alle besproken agendapunten, een besluitenlijst en een actielijst. Deze notulen versturen we aan alle leden. U vindt deze documenten ook op uw VvE Portaal op Twinq.

Dat hangt af van de akte en het modelreglement van uw VvE. Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u deze documenten vinden.

Een quorum is het minimumaantal stemmen dat nodig is om een stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen. Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.

Om geldige besluiten te kunnen nemen, moet minstens de helft van het totaalaantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Alleen voor VvE’s met een modelreglement 2006 geldt deze quorum-eis niet. Dan moet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen (helft +1) vóór stemmen. Voor bepaalde besluiten is wel een groter quorum vereist, zoals twee derde of driekwart van alle VvE-stemmen. Ook kan gelden dat alleen twee derde of driekwart van de aanwezige VvE-leden vóór moet stemmen.

Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen de aanwezige leden besluiten nemen zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.

Betaling stookkosten

VvE Metea werkt met Ista, Techem en WMS samen voor de opname van de meterstanden en de afrekening van de stookkosten. Meer informatie over de afrekening vindt u op hun website: www.istanederland.nlwww.techem.nl of www.wms.nl.

VvE Metea werkt met Ista, Techem en WMS samen voor de opname van de meterstanden en de afrekening van de stookkosten. Als u het niet eens bent met de afrekening, kunt u contact met hen opnemen: www.istanederland.nlwww.techem.nl of www.wms.nl.

Eventueel onjuiste meterstanden worden aan ons doorgegeven.

Dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen met de debiteurenafdeling van VvE Metea: mail naar admin@vvemetea.nl of bel naar telefoonnummer 030 – 60 03 939.

Binnen een week na het ontvangen van de afrekening krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Had u nog een betaalachterstand op uw debiteurenkaart? Dan wordt het terug te ontvangen bedrag eerst hiermee verrekend. Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u een eventuele verrekening terugvinden.

Als een van de meters kapot is, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Elke verandering aan de radiatoren moet u aanvragen, zodat we de meters op de radiator correct kunnen blijven aflezen. U kunt wijzigingen aan de radiatoren aanvragen door te mailen naar vve@vvemetea.nl.

U kunt een mogelijk kapotte radiator melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de radiator zo snel mogelijk gecontroleerd en/of gerepareerd wordt. Afhankelijk van de akte of het reglement van uw VvE, kunnen de kosten hiervoor aan u worden doorberekend. De akte en het reglement vindt u terug op uw VvE Portaal op Twinq.

U kunt een mogelijk kapotte radiatorknop melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de radiatorknop zo snel mogelijk gecontroleerd en/of gerepareerd wordt.

Afhankelijk van de akte of het reglement van uw VvE, kunnen de kosten hiervoor aan u worden doorberekend. De akte en het reglement vindt u terug op uw VvE Portaal op Twinq.

VvE Metea werkt met Ista, Techem of WMS. samen voor de opname van de meterstanden en de afrekening van de stookkosten. Als uw complex slimme meters heeft, dan worden de meterstanden elk jaar op afstand uitgelezen.

Heeft u geen slimme meters? Dan komt er een meteropnemer langs van Ista, Techem of WMS. Hierover krijgt u een kaart in de brievenbus met de datum en het tijdstip van zijn bezoek. Als u dan echt niet thuis kunt zijn, maakt u een nieuwe afspraak; u vindt de contactgegevens van de meteropnemer op de kaart. Bent u niet thuis als de meteropnemer aanbelt? Dan laat hij een kaart met zijn contactgegevens achter. U heeft dan 5 dagen de tijd om een nieuwe afspraak te maken. Reageert u niet op tijd? Dan schat de Ista, Techem of WMS zelf het verbruik in.

Heeft uw complex geen slimme meters? En was u niet aanwezig toen de meteropnemer langs kwam? Dan wordt uw warmteverbruik geschat op basis van uw verbruik in eerdere jaren. Daardoor kan het verbruik te hoog of te laag worden ingeschat en dit verschil wordt pas na de volgende meteropname verrekend. Het is dus belangrijk dat alle meters in uw complex tijdig worden uitgelezen. Alleen dan ontvangt u een nauwkeurige kostenverdeling en correcte afrekening.

Een verhuizing van een van uw VvE-leden meldt u uiterlijk 2 weken tevoren via vve@vvemetea.nl. Wij zorgen dan dat een meteropnemer langskomt zodat de vertrekkende en de nieuwe bewoner de juiste afrekening krijgen. Heeft uw complex slimme meters? Dan komt er geen meteropnemer langs, omdat de meters op afstand kunnen worden uitgelezen.

Betaling VvE-bijdragen

Dat kan. Uw VvE moet daarvoor een machtigingsformulier aanvragen via vve@vvemetea.nl. Als u deze invult, ondertekent en terugstuurt, zorgen wij dat bij de eerstvolgende mogelijkheid de VvE-bijdragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Vergeet dan niet een eventueel automatische periodieke overboeking voor de VvE-bijdragen bij uw bank stop te zetten.

Als u een automatische incasso aan VvE Metea heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag aan en incasseren het juiste bedrag. Heeft u geen automatische incasso, maar heeft u een periodieke betaalopdracht ingesteld bij uw bank voor de VvE-bijdragen? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen.

VvE Metea stuurt alleen een factuur voor de VvE-bijdrage als u daarom vraagt. De VvE-bijdrage wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering, daarna moet u zelf zorgen dat de juiste bedrage tijdig wordt betaald. U kunt hiervoor natuurlijk een automatische incasso instellen. U kunt daarvoor een machtigingsformulier aanvragen via vve@vvemetea.nl.

In sommige gevallen is een factuur voor de VvE-bijdragen met btw mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw VvE-manager van VvE Metea of mail naar vve@vvemetea.nl.

Op uw VvE Portaal op Twinq vindt u alle openstaande bedragen en al uw betalingen terug. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u zien wat de afgesproken maandelijkse VvE-bijdragen zijn per VvE-lid. U kunt daar ook alle openstaande bedragen en al uw betalingen bekijken.

Het rekeningnummer kunt u terugvinden in uw VvE Portaal op Twinq. Als betalingskenmerk vult u de maand met jaartal in waarvoor u de VvE-bijdragen betaalt.

U kunt uw rekeningnummer voor de automatische incasso van de maandelijkse VvE-bijdragen wijzigen door een nieuw machtingsformulier aan te vragen. Uw VvE moet daarvoor een machtigingsformulier aanvragen via vve@vvemetea.nl.

U moet voor de 1e van elke maand uw VvE-bijdragen betalen. Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u zien wat uw maandelijkse VvE-bijdrage is. U kunt daar ook alle openstaande bedragen en al uw betalingen bekijken.

Bent u te laat? Eerst sturen we een herinnering. Vergeet u dan alsnog te betalen? Dan krijgt u een aanmaning. U kunt dan nog contact opnemen met VvE Metea om een betalingsregeling af te spreken. Doet u dat niet en betaalt u ook niet? Dan schakelen we namens uw VvE een advocaat, incassobureau of deurwaarder in. U krijgt daarover een brief.

De advocaat, incassobureau of deurwaarder mag namens uw VvE-bestuur het openstaande bedrag alsnog innen. Daar komen dan nog wel incassokosten bij. U kunt ook met hen een betalingsafspraak maken. Blijft daarna alsnog de betaling uit? Dan kunt u een dagvaarding verwachten. Een rechter oordeelt dan dat u het openstaande bedrag moet betalen of dat uw VvE-bestuur hiervoor uw spullen of onroerend goed in beslag mag nemen of (laten) verkopen.

Financieel

Ja, dat doen wij als uw VvE het Genera, Admira of Finera pakket heeft. Op basis van de jaarcijfers, het Meerjaren Onderhoudsplan en lopende contracten maken wij de begroting op. De begroting wordt vervolgens tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Daarna publiceren wij de begroting op uw VvE Portaal op Twinq, inclusief de totaalbedragen en de bedragen per VvE-lid.

Ja. Een kascommissie moet elk jaar de cijfers controleren. Wij nodigen daarom elk jaar de kascommissie uit om de cijfers door te nemen. De kascommissie stelt een verklaring op van de controle en deze wordt vaak in de algemene ledenvergadering besproken.

Bij een Genera, Admira of Finera pakket heeft VvE Metea een machtiging voor de betaalrekening van de VvE nodig om namens uw VvE facturen te betalen. VvE Metea is niet bevoegd voor de spaarrekening van de VvE. Hiervoor wijst u tijdens de algemene ledenvergadering twee bestuursleden en twee andere VvE-leden aan als tekenbevoegd.

Elk jaar krijgt u voor 1 maart een brief met de eindstand van het reservefonds van het vorige boekjaar. Uw aandeel in het reservefonds is gelijk aan uw breukdeel in de VvE. Dit breukdeel staat in de splitsingsakte van uw VvE. Deze akte vindt u terug op uw VvE Portaal op Twinq.

Voor de verduurzaming van uw complex kunt u als VvE gebruikmaken van speciale leningen en subsidies. Bij sommige gemeenten kunt u als VvE bijvoorbeeld een Duurzaamheidslening aanvragen.

Bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) kunt u ook een VvE Energiebespaarlening aanvragen. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder uw reserveringen hiervoor te gebruiken. De lening is minimaal € 25.000 en maximaal € 5 miljoen en het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd van de lening. Om in aanmerking te komen, moet uw VvE uit minimaal tien appartementsrechten bestaan.

VvE Metea kan voor u onderzoeken welke financieringsmogelijkheden het beste passen bij de mogelijkheden voor uw complex. Met de aanvullende dienst Endura stelt onze duurzaamheidsadviseur een Energie Besparing Advies op en krijgt u advies over slimme verduurzamingsacties. Ook krijgt u hulp bij het vinden en aanvragen van financiering en subsidies en worden de werkzaamheden door VvE Metea begeleid.

Ja. Als VvE-lid bent u mede-eigenaar van het reservefonds van uw VvE. Uw aandeel in de reserves van de VvE valt in box 3. Dit geldt voor zowel de algemene reserves als voor de eventueel aparte reserves voor specifiek onderhoud.

Elke VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Met dit fonds kunt u de kosten voor groot onderhoud betalen. Bijvoorbeeld het schilderwerk of het vervangen van het dak. Het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE. Sinds 1 januari 2018 geldt de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars. Volgens die wet moet elke VvE elk jaar een minimaal bedrag sparen voor het reservefonds.

Het bedrag dat u elk jaar moet sparen, wordt gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Heeft u geen MOP? Dan moet u jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De afdeling bouwkunde van VvE Metea kan u altijd helpen om een Meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Zo weet u precies waarvoor u spaart.

Ja, dankzij de Wet Verbetering VvE mag een VvE sinds 2018 geld lenen. Bijvoorbeeld wanneer onderhoud nodig is, maar er onvoldoende geld in het reservefonds is. Of wanneer u uw gebouw wilt verduurzamen. In de wet staat niet vastgelegd waarvoor de VvE geld mag lenen.

Is in uw splitsingsakte het modelreglement van 2017 opgenomen? Dan mag uw VvE alleen geld lenen voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken. In de andere modelreglementen staan geen voorwaarden voor leningen vastgelegd.

Komt uw VvE onverwachts voor onderhoud te staan? Dan hoeft u niet een lening af te sluiten. U kunt ook de VvE-leden om een extra bijdrage vragen. VvE Metea kan u adviseren over en begeleiden bij het aanvragen van een lening.

Klachten

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u een klacht over onze dienstverlening kunt u dit altijd kenbaar maken aan de medewerker assurantiën of de directie van VvE Metea. Stuurt u in dat geval een e-mail aan: directie@vvemetea.nl

U kunt uw klacht ook sturen naar:

VvE Metea
Klacht financiële dienstverlening
Postbus 51
3430 AB Nieuwegein

Reglementen en aktes

Op uw VvE Portaal op Twinq vindt u terug welk modelreglement geldt voor uw VvE.

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht voor VvE’s. Maar als uw VvE wel een huishoudelijk reglement heeft vastgesteld in een algemene ledenvergadering, dan moeten alle VvE-leden zich aan die afgesproken regels houden. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de splitsingsakte en het splitsingsreglement en mag die regels niet tegenspreken.

Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u het eventuele huishoudelijk reglement van uw VvE bekijken.

Nee. Voor een wijziging van de splitsingsakte is sinds 2008 een meerderheid van 80% van de stemmen voldoende. Elke wijziging aan de splitsingsakte moet wel door een notaris worden vastgesteld.

Het VvE-bestuur moet besluiten uitvoeren die de vereniging van eigenaars heeft genomen. Maar het bestuur is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar en het opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar. En het VvE-bestuur moet besluiten over het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. Door haar uitgebreide takenpakket moet het VvE-bestuur kennis hebben van drie verschillende zaken:

 • de juridische aspecten
 • de bouwkundige aspecten
 • de financiële aspecten

Het bestuur van een VvE is namelijk eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een gebouw. Bestuursleden moeten weten hoe een VvE werkt en wat de juridische basis van het handelen is, maar bijvoorbeeld ook financiële en bouwkundige stukken kunnen interpreteren – ook als uw VvE deze taken heeft uitbesteed. VvE Metea kan u hierbij helpen. Met de drie Educa-workshops van VvE Metea krijgen nieuwe bestuursleden de juiste juridische, bouwkundige en financiële basis om hun nieuwe eindverantwoordelijkheden goed te nemen.

In de splitsingsakte staat hoe een pand of complex is ‘opgesplitst’ en wie waar recht op heeft (de appartementsrechten). De splitsingsakte wordt opgesteld door een notaris en bevat een omschrijving van:

 • de locatie van het pand of complex en de grond
 • wat allemaal bij het gebouw hoort
 • welke delen gemeenschappelijk en welke delen privé zijn
 • de appartementsrechten

In de splitsingsakte staat ook welk splitsingsreglement geldt voor het complex.

Op uw VvE Portaal op Twinq vindt u de splitsingsakte terug.

Storingen en reparaties

Als een van de meters kapot is, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

U kunt een mogelijk kapotte radiator melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de radiator zo snel mogelijk gecontroleerd en/of gerepareerd wordt. Afhankelijk van de akte of het reglement van uw VvE, kunnen de kosten hiervoor aan u worden doorberekend. De akte en het reglement vindt u terug op uw VvE Portaal op Twinq.

U kunt een mogelijk kapotte radiatorknop melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de radiatorknop zo snel mogelijk gecontroleerd en/of gerepareerd wordt.

Afhankelijk van de akte of het reglement van uw VvE, kunnen de kosten hiervoor aan u worden doorberekend. De akte en het reglement vindt u terug op uw VvE Portaal op Twinq.

U kunt storingen en reparatieverzoeken telefonisch melden telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. U kunt in uw VvE Portaal ook zien hoe de reparatieverzoeken en storingen worden afgewikkeld. Zo houdt VvE Metea u online op de hoogte van de status van uw melding.

Als de (automatische) deuren kapot zijn, bijvoorbeeld als het hang- en sluitwerk kapot is, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de deuren zo snel mogelijk worden gerepareerd.

Als de intercom, videofoon of huisbel kapot is, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Als de bliksembeveiliging, lekdetectie of brandmeldinstallatie kapot is, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Bij waterschade, zoals een lekkage door een verstopte hemelwaterafvoer of gebroken waterleiding, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt hersteld.

Brandschade kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het, in overleg met de verzekeraar en expert, zo snel mogelijk wordt hersteld.

Een cv-storing kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd

Schade aan de gevel kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt hersteld.

Schade aan de ramen, kozijnen of schuifpui kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

U kunt sleutels bestellen via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat u zo snel mogelijk de extra of vervangende sleutel(s) krijgt.

Als de (nood)verlichting kapot is of als de lampen vervangen moeten worden, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de lampen zo snel mogelijk worden vervangen.

Schade door vandalisme, zoals graffiti, kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt verwijderd.

Inbraakschade kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Een nieuwe of extra toegangspas kunt u aanvragen via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat u de pas zo snel mogelijk krijgt.

Een liftstoring kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de lift zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

U kunt eventueel bij VvE Metea een nieuw naamplaatje aanvragen. Dat hangt af van de afspraken die wij hebben gemaakt met uw VvE-bestuur. Elk nieuw VvE-lid sturen wij een welkomstbrief waarin ook staat wat de afspraken zijn over naamplaatjes. Bij de meeste VvE’s zorgen wij voor een naamplaatje bij het bellenplateau.

Een nieuwe naamplaatje kunt u aanvragen via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat u het naamplaatje zo snel mogelijk krijgt.

U kunt ongedierte melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat u de ongediertebestrijding zo snel mogelijk komt.

Als de slagboom of toegangsdeur van de parkeergarage of parking het niet doet, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat de slagboom of toegangsdeur zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Stankoverlast kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Een verstopte of kapotte stortkoker kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Kapotte bestrating kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Als de mechanische ventilatie kapot is, kunt u dit melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Een verstopte riolering of hemelwaterafvoer kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Let op! Zit de verstopping in uw woning? Dan zijn de kosten voor herstel voor uw eigen rekening. Alleen als de verstopping in de standleiding zit, zijn de kosten voor de VvE.

Een kapotte vuilwaterpomp kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Dat komt waarschijnlijk door een storing bij de hydrofoor. Bij een water- of stroomstoring kan de hydrofoor automatisch uitgeschakeld worden. Daardoor kunnen de hoogste verdiepingen in het gebouw een lage waterdruk of geen water hebben. Een storing of problemen met de hydrofoor kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Verhuizen en overdracht

Dat kan, maar is afhankelijk van wat hierover is geregeld in de akte. U kunt deze akte terugvinden VvE Portaal op Twinq.

Mag u uw appartement verhuren? Dan moet de huurder een gebruikersverklaring ondertekenen. Daarmee geeft de huurder aan dat hij of zij zich zal houden aan de regels van de VvE, vastgelegd in de splitsingsakte en, indien aanwezig, het huishoudelijk reglement. De verklaring kunt u aanvragen via vve@vvemetea.nl. Vermeld in uw mail alvast de gegevens van de nieuwe huurder.

U moet dan een nieuwe gebruikersverklaring aanvragen via vve@vvemetea.nl. Deze verklaring moet de nieuwe huurder ondertekenen. Daarmee geeft de huurder aan dat hij of zij zich zal houden aan de regels van de VvE, vastgelegd in de splitsingsakte en, indien aanwezig, het huishoudelijk reglement.

Nee, dat is niet nodig. Zodra uw huis verkocht is, geeft de notaris dit aan ons door. De notaris vraagt ons hoe hoog het reservefonds is, wat de VvE-bijdragen van de woning zijn en of u een betalingsachterstand hebt.

Elke nieuwe eigenaar krijgt van ons een welkomstpakket vol handige informatie voor nieuwe VvE-leden. U krijgt van ons ook een aparte brief over de hoogte en betalingswijze van de VvE-bijdragen en de inlogcodes van uw VvE Portaal op Twinq. Zo heeft u direct toegang tot alle gegevens van uw VvE. Op het VvE Portaal kunt u bijvoorbeeld de splitsingsakte, een eventueel huishoudelijk reglement, de notulen van de algemene ledenvergadering, jaarrekeningen en begrotingen terugvinden.

Dit verschilt per VvE. In de welkomstbrief die u ontvangen leest u hoe dit voor uw VvE geregeld is. Normaal gesproken zal VvE Metea zorgen voor een naamplaatje bij het bellenplateau.

Nee, dat hoeft niet. Zodra u gaat verhuizen, stoppen wij de automatische incasso. U hoeft hiervoor niets te doen.

U kunt sleutels bestellen via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat u zo snel mogelijk de extra of vervangende sleutel(s) krijgt.

Een nieuwe of extra toegangspas kunt u aanvragen via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat u de pas zo snel mogelijk krijgt.

U kunt eventueel bij VvE Metea een nieuw naamplaatje aanvragen. Dat hangt af van de afspraken die wij hebben gemaakt met uw VvE-bestuur. Elk nieuw VvE-lid sturen wij een welkomstbrief waarin ook staat wat de afspraken zijn over naamplaatjes. Bij de meeste VvE’s zorgen wij voor een naamplaatje bij het bellenplateau.

Een nieuwe naamplaatje kunt u aanvragen via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat u het naamplaatje zo snel mogelijk krijgt.

Verzekeringen en schades

Schade aan de inboedel valt niet onder de verzekering van de VvE. U kunt bij VvE Metea alleen schade aan de gemeenschappelijke delen van uw complex melden. Dat kan via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via verzekeringen@vvemetea.nl of via VvE Portaal op Twinq. Hier kunt u ook zien wat de status van uw melding is.

Onder een opstalverzekering vallen zaken die bij het gebouw horen of gemeenschappelijk eigendom zijn. Onder een inboedelverzekering vallen spullen die bij het huis horen of persoonlijk eigendom zijn.

Opstal Inboedel
Aanrecht Airconditioning (los)
Aardlekschakelaar Afzuigkap (los)
Airconditioning (vast) Alarminstallatie (los)
Afvalautomaat (Onderdeel van een keukeninrichting) Allesbrander
Afvalvernietiger (Onderdeel van een keukeninrichting) Beeldhouwwerk (los)
Afvoerkanaal/-pijp Beveiligingsinstallatie (los)
Afzuigkap (inbouw) Beveiligingsverlichting (los)
Alarminstallatie (professioneel maatwerk) Buitenbarbecue / BBQ (los)
Antenne+aansluiting (onderdeel van centraal antennesysteem) Buitenkeuken (los)
Beeldhouwwerk (vast) Fornuis (los; geen inbouw)
Behang Gaskachel
Bel Jacuzzi
Beregeningsinstallatie Koelkast (los; geen inbouw)
Bestrating Kunstwerk (losstaand)
Betimmering Kurkvloerbedekking
Beveiligingsinstallatie (professioneel maatwerk) Lantaarn
Beveiligingsverlichting (professioneel maatwerk) Linoleum (los en gelijmd)
Bidet Marmoleum (los en gelijmd)
Bliksembeveiliging Naambord
Boiler Ondertapijt
Bouwmateriaal (losse bouwmaterialen compleet of incompleet zijn altijd opstal) Open haard (los)
Brievenbus Parket/laminaat (los)
Broeikast Sauna (los)
Buitenbarbecue / BBQ (vast) Schotelantenne
Buitenkeuken (vast) Solarium
Centrale verwarmingsinstallatie (c.v.) Tapijt (los en gelijmd)
Centrale antenne Uithangbord
Deurdranger Vinyl (los en gelijmd)
Domoticasysteem (exclusief audiovisuele -en computerapparatuur) Vlaggenstok (los)
Deurtelefoon Vloertegels (niet steenachtig)
Douche Zachte (textiel) vloerbedekking (los en gelijmd)
Elektriciteitsleiding Zonnewijzer
Erfafscheiding Zonwering (binnen en buiten)
Gasleiding
Gastank
Geiser
Glas in ramen en deuren
Huisnummerplaat
Huistelefoon (intercom)
Inbouwapparatuur
Keuken (inbouw)
Kraan
Kunstwerk (gemetseld/gefundeerd)
Meterkast
Metselwerk
Olietank
Open haard (vast)
Parket (vast)
Parket/laminaat (onderling verlijmd)
Pergola
Plavuizenvloer
Rolluik (inbraakwering)
Sanitair
Sauna (vast)
Schutting
Sceptictank
Sleutel (buiten/binnendeuren en ramen)
Stofzuiger (centrale installatie)
Telefooninstallatie
Thermostaat
Toilet (inclusief stortbak)
Ventilator (centrale installatie)
Verwarmingsinstallatie
Vijver (inclusief fontein)
Vlaggenstandaard (in tuin of aan gebouw)
Vlizotrap
Volière
Vouwwanden
Wandtegels
Wastafel
Windveren
Zonnecollector op dak
Zwembad (inclusief filterinstallatie, trap en dekzeil)

 

Wilt u precies weten welke dekking uw opstalverzekering heeft? Bekijk onze dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail uw vraag naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930. Is het eigenarenbelang niet meeverzekerd bij de collectieve opstalverzekering van uw VvE? Dan kunt u hiervoor uw inboedelverzekering uitbreiden met een extra dekking voor ‘eigenaarsbelang’ of voor ‘individuele woningverbeteringen’.

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u een klacht over onze dienstverlening kunt u dit altijd kenbaar maken aan de medewerker assurantiën of de directie van VvE Metea. Stuurt u in dat geval een e-mail aan: directie@vvemetea.nl

U kunt uw klacht ook sturen naar:

VvE Metea
Klacht financiële dienstverlening
Postbus 51
3430 AB Nieuwegein

De facturen voor de verzekeringspremies worden door ons in de administratie van de VvE geboekt, gecontroleerd en betaald aan de verzekeringsmaatschappij. Meestal kunt u als VvE ervoor kiezen om de premie elk jaar in één keer te betalen. Kiest uw VvE ervoor om de premie per halfjaar, kwartaal of maand te betalen, dan geldt soms een toeslag. Het is belangrijk dat de premies op tijd worden betaald, anders kan dit gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking.

Ja, als wij voor de verzekeraar als assurantietussenpersoon optreden, dan krijgen wij daarvoor van de verzekeraar een marktconforme vergoeding. Wij rekenen voor het afhandelen van verzekeringsclaims een percentage over het uitgekeerde schadebedrag aan de VvE. De tarieven vindt u hier.

Een WA-verzekering (ook wel: aansprakelijkheidsverzekering) is een verplichte verzekering voor elke VvE. De verzekering dekt schade aan (spullen van) derden die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk bijvoorbeeld aan een loslatende gevelplaat of dakpan die schade aan een auto veroorzaakt.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die ontstaat door het handelen van bestuurders van de VvE. Zij kunnen dan niet persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor schade. Deze verzekering is niet verplicht.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.

Een rechtsbijstandverzekering biedt juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld VvE-leden, een leverancier of de overheid. De verzekering helpt ook bij het verhalen van schade die door een van de partijen is ontstaan. Deze verzekering is niet verplicht.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.

De verplichte opstalverzekering dekt geen schade aan glas. Dat kan wel met een aanvullende glasverzekering.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.

Met een ongevallenverzekering zorgt de VvE dat leden die zich vrijwillig inzetten voor de VvE verzekerd zijn tijdens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. De verzekering dekt alleen schade die leden oplopen tijdens werkzaamheden voor de VvE. Deze verzekering is niet verplicht.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.

Een opstalverzekering is altijd verplicht. Bij sommige VvE’s is ook een WA-verzekering (ofwel aansprakelijkheidsverzekering) verplicht.

Een VvE kan verschillende soorten verzekeringen afsluiten:

 • Opstalverzekering (altijd verplicht) verzekert de gemeenschappelijke ruimten en delen van uw complex tegen schade door onder meer inbraak, brand, bliksem en storm. Deze verzekering wordt ook wel de gebouwenverzekering genoemd.
 • WA-verzekering (verplicht bij modelreglementen 2006 en 2017) is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze vergoedt letsel of schade aan mensen of spullen die wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van activiteiten in opdracht van de VvE.
 • Bestuursaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade bij derden als gevolg van het handelen van het VvE-bestuur.
 • Rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten voor juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met het handelen van de VvE.
 • Glasverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt door onvoorziene schade aan ruiten in ramen, deuren en balkonafscheidingen. Hieronder valt ook schade aan kunststof koepels en dakramen.
 • Ongevallenverzekering biedt een uitkering als VvE-leden, -medewerkers of -vrijwilligers blijvend invalide zijn geworden of zijn overleden doordat zij een klus uitvoerden voor de VvE. Denk aan een vrijwilliger die van de trap valt tijdens het vervangen van de lampen in de gemeenschappelijke ruimte.
 • Milieuschadeverzekering dekt de kosten van sanering als het gebouw of terrein van de VvE verontreiniging heeft veroorzaakt. Dit is bijvoorbeeld van belang als er asbest in het gebouw is gebruikt.

Een opstalverzekering is dus altijd verplicht en bij VvE’s die gebruikmaken van het modelreglement 2006 of 2017 is ook een WA-verzekering (ofwel aansprakelijkheidsverzekering) verplicht. VvE Meta adviseert altijd om in ieder geval de opstalverzekering en WA-verzekering af te sluiten. Daarnaast is een glasverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering vaak ook belangrijk.

VvE Metea geeft u graag verzekeringsadvies: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.

VvE Portaal op Twinq

Het VvE Portaal op Twinq is de online omgeving van VvE Metea waarop alle gegevens van uw VvE, zoals de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement, de notulen van de algemene ledenvergadering, jaarrekening en andere relevante informatie staan. Hier vindt u ook de openstaande bedragen en al uw betalingen van uw VvE-bijdragen terug.

Vink bij het inlogscherm van uw VvE Portaal op Twinq aan u dat u uw wachtwoord kwijt bent. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een nieuwe inlogcode of nieuw wachtwoord per e-mail toe.

We hebben een uitgebreide handleiding opgesteld voor alle leden en voor het bestuur van de VvE over hoe het VvE Portaal op Twinq werkt:

Jazeker. Op uw VvE Portaal op Twinq vindt u de status van al uw reparatieverzoeken onder het menu-item ‘Technisch beheer’. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, sturen we u een e-mail als het reparatieverzoek afgehandeld. U kunt uw e-mailadres opgeven, wijzigen en controleren bij uw profielpagina

Nee. Uw VvE Portaal op Twinq is een afgeschermde webomgeving dat alleen toegankelijk is voor leden van uw VvE. Vreemden kunnen dus nooit financiële cijfers, gegevens of notulen inzien.

Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u makkelijk favoriete pagina’s instellen. Rechtsboven op elke pagina ziet u een pijltje voor terugkeren naar de vorige pagina én een sterretje staan. Als u op het sterretje klikt, dan verschijnt de ‘tegel’ van die pagina voortaan ook aan de rechterkant op uw homepage. U komt dan met één klik op de tegel vanuit de homepagina op die pagina. Klikt u op een favoriete pagina nog een keer op het sterretje? Dan verschijnt deze ‘tegel’ voortaan niet op uw homepagina.

 

 

Staat uw vraag hier niet tussen, neemt u dan gerust contact met ons op.