Steeds meer autobezitters overwegen door de stijgende brandstofprijzen een elektrische of hybride auto. Maar waar kunnen zij hun auto opladen? Volgens het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s kan dat straks gewoon in de parkeergarage van de VvE. VvE-leden hoeven volgens dat wetsvoorstel alleen aan de VvE te melden dat ze een laadpaal willen aanleggen. Gelukkig mag de VvE hier wel voorwaarden aan verbinden op het gebied van veiligheid en procedure. Als daaraan voldaan wordt draagt de aanvrager daarna zelf de kosten voor de aanleg van het oplaadpunt. Op papier klinkt dit simpel, maar in de praktijk vraagt dit veel van de VvE. Wanneer is het veilig en welke kosten zijn redelijkerwijs niet toe te rekenen aan de eerste initiatiefnemer die een laadpaal wil? Gelukkig kan VvE Metea daarbij helpen.

Elektrisch rijden is de toekomst

Ongeveer een kwart van alle nieuw verkochte auto’s in Nederland is een hybride of elektrische auto. Bovendien telt ons land ook relatief een grote hoeveelheid laadpalen. Toch is dat aantal onvoldoende om het groeiende aantal elektrische auto’s bij te benen. Wie beschikt over een gemeenschappelijke parkeergarage, parkeert natuurlijk ook het liefst daar de eigen elektrische auto. Alleen veel VvE’s hebben nog geen oplaadpunt in de parkeergarage. Daar moet het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s verandering in brengen.

Opladen in de VvE

De elektrische auto-eigenaar kan volgens het wetsvoorstel zijn eigen oplaadpunt regelen in de gemeenschappelijke parkeergarage en hoeft daarvoor in principe alleen aan de VvE te melden dat hij of zij dit gaat doen. Dat heet de ‘notificatieplicht’. De kosten voor aanleg zijn voor het individuele VvE-lid. Het laadpunt wordt vervolgens wel op de gezamenlijke stroomaansluiting aangesloten en de verbruikte stroom voor dit individuele verbruik wordt doorberekend aan de elektrische auto-eigenaar. Een ‘slim’ laadpunt kan dit zelfs automatisch verrekenen.

Gedeelde infrastructuur

Als VvE kunt u gezamenlijk de infrastructuur voor de laadpalen aanleggen. Op die manier kunnen alle VvE-leden die dit willen (een maximaal aantal) laders aansluiten en zorgt u als VvE dat het hele systeem aan alle normen en eisen voldoet. Met dit soort systemen kunt u bovendien zorgen dat de beschikbare capaciteit eerst voor de noodzakelijke functies van het gebouw wordt gebruikt – zoals lift en verlichting – en de rest voor het laden wordt benut. Daardoor kunnen ook meer auto’s worden aangesloten op een relatief kleine aansluiting.

Brandveiligheid parkeergarage

Bij de aanleg van laadpalen in de parkeergarage komt ook de brandweer om de hoek kijken. Vaak voldoet de brandveiligheid in parkeergarages niet aan de eisen van het Bouwbesluit. De brandweer ziet bovendien dat auto’s brandgevaarlijker zijn geworden doordat meer plastic is verwerkt in de buitenkant en dat het blussen van auto’s met grote accu’s of (waterstof)gastanks een grote uitdaging is. De VvE moet daarom de brandveiligheid van de parkeergarage inzichtelijk hebben en op orde krijgen voordat laadpalen geïnstalleerd worden. Met een gezamenlijke aanleg van de benodigde infrastructuur voorkomt u als VvE dat opladen zelf een extra risicofactor wordt.

Onduidelijkheid over kosten

De kosten voor een gezamenlijke aanleg van de infrastructuur zijn niet opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Over dit soort exploitatiekosten moet daarom apart worden gestemd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar komen nog meer vragen op tafel over de kostenverdeling: wat is een eerlijke kostenverdeling voor de aanleg nú, ook met oog op het gebruik straks? De gemeenschappelijke elektriciteitsinstallatie moet vaak aangepast worden voor de aanleg van laadpalen, maar wie betaalt daarvoor? Het VvE-lid dat het voortouw neemt in het aanleggen van een laadpunt kan bovendien eventuele kosten doorleggen aan VvE-leden die later ook gebruik willen maken van het laadpunt; de eerste hoeft dus automatisch niet voor de kosten van latere aanhakers op te draaien.

Hulp bij voorbereiding

Wat het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s in de praktijk gaat betekenen, is dus nog onduidelijk. Wel komt er binnenkort een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de precieze regels worden vastgelegd. Ook is alvast zeker is dat bij de aanleg van laadpalen veel extra werk op de schouders van het VvE-bestuur komt: van VvE-leden informeren en aanlegplannen beoordelen tot aanpassing van het huishoudelijk reglement en de brandveiligheid in de parkeergarage op orde brengen. Daarvoor is veel specialistische kennis nodig en VvE Metea kan u hierbij helpen. We koppelen u aan de juiste partners, adviseren het VvE-bestuur en laten zien welke informatie nodig is voor een weloverwogen afweging over de brandveiligheid en laadinfrastructuur. Zo heeft VvE Metea goede ervaringen met VvE laadloket en VvE energieadvies.

Subsidie

In 2022 is een nieuwe subsidie beschikbaar gekomen voor het opstellen van een laadadvies voor VvE’s. Dat advies moet wel aan de volgende punten voldoen.

 1. In het advies staat een meerjarige prognose van de laadbehoefte van de vereniging met een perspectief van minimaal 10 jaar.
 2. Ligt de parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet het advies aanbevelingen bevatten voor de borging van de brandveiligheid ten aanzien van de realisatie van de oplaadpunten.
 3. In het advies staan aanbevelingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 4. Het advies bevat aanbevelingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. Hierbij gaat het advies in ieder geval in op:
  1. een optimale verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en het laden op optimale momenten;
  2. de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast dreigt te raken; en
  3. borging van de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
 5. In het advies staat een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van vooral de bovengenoemde punten 2 en 4.

Voor meer informatie over de subsidie kunt u kijken op de website van de RVO. De subsidie bedraagt 75% van de kosten met een maximum van €1500,-

Jeroen Kwant is de duurzaamheidsadviseur van VvE Metea en houdt alle ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied in de gaten. Wilt u meer duurzame tips en oplossingen voor uw VvE? Neem dan contact met hem op: bel naar (030) 60 03 930 of mail naar endura@vvemetea.nl.